Hailsham Methodist Church

High Street, Hailsham, BN27 1AU, tel. 01323 440564

 

Minister:  Rev John Gordon, tel. 01323 845380